Şagirdlәr üçün

Şagirdlәr üçün

Şagirdlәr üçün

Nә üçün oxumalıyam? (motivasiya xarakterli, tәhsil nә üçün vacibdir mövzusunda fәrqli yanaşmalar vә mәqalәlәr, elәcә dә ümumi bölmәdә qoyulan filmlәr vә s.)
İxtisaslar və unversitetlәr (ixtisas seçimi etmә qaydalarına aid mәqalә vә elәcә imtahan qrupları üzrә ixtisasların qruplaşdırılması, ixtisasların açıqlaması vә hәr ixtisas sahibi olan real insan nümunәsi)
Elm (yaşıl elmlә müştәrәk çalışma əsasında və әlavә qoyulan mәqalә vә videolar)
İncәsәnәt
İnternetdәn düzgün istifadә

Leave a Reply

Your email address will not be published.